ÇYDD Etkinliği

Kadın Meclisi üyelerinden Miray Demir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde  kadınlarla biraraya geldi.  Toplantıda  çocuklarla sağlıklı iletişim yöntemleri ve çocukların gelişim dönemlerine göre gösterdikleri değişimler üzerine konuşularak interaktif bir topantı gerçekleştirildi.

Bodrum Kent Konseyi̇ Kadın Mecli̇si̇’nden Kadın Adaylarla İlgi̇li̇ Açıklama

1934’de ka­dı­na seçme hakkı değil, se­çil­me hakkı da ve­ril­miş­tir. 2018 yılı se­çim­le­rin­de Tür­ki­ye’de kadın yurt­ta­şın se­çil­me hakkı gasp edil­miş­tir. Tür­ki­ye’de kadın yurt­taş 1930 yı­lın­da be­le­di­ye se­çim­le­rin­de, 1933 yı­lın­da muh­tar  se­çim­le­rin­de,  5 Ara­lık 1934’ te ise mil­let­ve­ki­li seçme ve se­çil­me hak­kı­nı al­mış­tır. Tür­ki­ye, İtalya ve Fran­sa’dan 11, Bel­çi­ka’dan 14, İsviç­re’den 36 Devamı…

Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ı Ziyaret Etti

Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si üye­le­ri Bod­rum Kay­ma­ka­mı Bekir Yıl­maz ile ilk gö­rüş­me­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­de ka­dın­la­rın var olan so­run­la­rı­nın yanı sıra bu so­run­la­rın çö­züm­le­ri üze­rin­de de du­rul­du. Özell­lik­le ka­dı­na yö­ne­lik erkek şid­de­ti­nin ön­len­me­si ve ko­nu­ya olan du­yar­lı­lı­ğı­nı, bu ko­nu­da ye­rel­de iz­le­necek yön­tem­ler ko­nu­sun­da da des­tek ola­cak­la­rı­nı beyan etti.

Kadın Mecli̇si̇ İslamhaneleri̇’nde Kadınlarla Bi̇raraya Geldi̇

Bod­rum Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si ka­dın­lar­la bu­luş­ma­ya devam edi­yor. İkinci aşama bu­luş­ma­lar ka­dın­la­rı kendi yer­le­rin­de zi­ya­ret ede­rek ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. 24.2.2018 ta­ri­hin­de Hakan Aykan Kül­tür Mer­ke­zin­de Bod­rum’da bu­lu­nan sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, si­ya­si par­ti­ler ve mes­lek oda­la­rı­na yap­tı­ğı çağ­rıy­la yoğun ka­tı­lım­lı bir ta­nış­ma top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ren Kadın Mec­li­si­nin Bod­rum’da ya­şa­yan ka­dın­la­rın so­run­la­rı­nı sap­ta­ma ça­lış­ma­la­rı Devamı…

Kadın Mecli̇si̇ Saha Çalışmalarına Gümüşlük Mahallesi̇ İle Devam Edi̇yor

Bod­rum Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si ka­dın­lar­la bu­luş­ma­ya devam edi­yor. İkinci aşama bu­luş­ma­lar ka­dın­la­rı kendi yer­le­rin­de zi­ya­ret ede­rek ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. 24.2.2018 ta­ri­hin­de Hakan Aykan Kül­tür Mer­ke­zin­de Bod­rum’da bu­lu­nan sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, si­ya­si par­ti­ler ve mes­lek oda­la­rı­na yap­tı­ğı çağ­rıy­la yoğun ka­tı­lım­lı bir ta­nış­ma top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ren Kadın Mec­li­si­nin Bod­rum’da ya­şa­yan ka­dın­la­rın so­run­la­rı­nı sap­ta­ma ça­lış­ma­la­rı Devamı…

Kadın Mecli̇si̇ Artık Sahada

24.2.2018 ta­ri­hin­de Hakan Aykan Kül­tür Mer­ke­zin­de Bod­rum’da bu­lu­nan sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı, si­ya­si par­ti­ler ve mes­lek oda­la­rı­na yap­tı­ğı çağ­rıy­la yoğun ka­tı­lım­lı bir ta­nış­ma top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ren Kadın Mec­li­si­nin Bod­rum’da ya­şa­yan ka­dın­la­rın so­run­la­rı­nı sap­ta­ma ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. İlk bu­luş­ma­da ya­pı­lan anket ça­lış­ma­la­rı­nın de­ğer­len­di­ril­me­sin­den sonra saha ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Bod­rum’da ya­şa­yan kadın so­run­la­rı­nın ye­rin­de göz­lem ve Devamı…

Bodrum Kent Konseyi̇ Kadın Mecli̇si̇ İlk Kadın Buluşması

Bod­rum Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si­nin çağ­rı­sı ile ilk Kadın Bu­luş­ma­sı 24 Şubat 2018 ta­ri­hin­de Trafo’da ger­çek­leş­ti­ril­di. Çağ­rı­ya Bod­rum Ya­rı­ma­da­sın­da­ki si­ya­si par­ti­le­rin kadın kol­la­rı, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın kadın tem­sil­ci­le­ri ile ba­ğım­sız kadın yurt­taş­lar­dan olu­şan ren­ga­renk ve coş­ku­lu bir ka­tı­lım sağ­lan­dı. Ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­da açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Kadın Mec­li­si Söz­cü­sü Gizem Ardağ yaptı. Ko­nuş­ma­sın­da Devamı…

Keny Konseyi Kadın Meclisi Yenilendi

Geçtiğimiz ay düzenlenen genel kurulda gerçekleşen seçimde göreve gelen Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi Yeni Yönetimi, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti. Yeni seçilen yönetim kurulunu tanıtmak amacıyla yapılan ziyarete Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi Sözcüsü Gizem Ardağ ile Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Devamı…

Kent Konseyi’nde Kale’de Gündeme Geldi

Bodrum Kent Konseyi 2. olağan genel kurulunda, yönergedeki değişiklikler tartışılarak yeni düzenlemelerle onaylandı. 26.10.2017 tarihinde asgari çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen Bodrum Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, bugün  Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 27 dernek temsilcisinin katıldığı genel kurul gündemine, katılımcılardan üç de önerge geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından divan Devamı…

Bodrumlular Kalenin “Restorason Projesini Sordu, Sorguladı

Bodrum Kalesi‘nin restorasyon projesi, Bodrum Kent Konseyi‘nin düzenlediği bir toplantıda tartışıldı. Bodrum’un sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların katıldığı toplantıda Turizm ve Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi yetkilileri ve proje müellifleri “Bodrum Kalesi Restorasyon“ projesini anlattı. Proje müellifi Umut Bilgiç Bodrum Kalesi’ndeki sergileme, depolama ve idari alanlar için yapılan eklentilerin durum Devamı…