Kent Kon­se­yi Kadın Mec­li­si üye­le­ri Bod­rum Kay­ma­ka­mı Bekir Yıl­maz ile ilk gö­rüş­me­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­de ka­dın­la­rın var olan so­run­la­rı­nın yanı sıra bu so­run­la­rın çö­züm­le­ri üze­rin­de de du­rul­du.

Özell­lik­le ka­dı­na yö­ne­lik erkek şid­de­ti­nin ön­len­me­si ve ko­nu­ya olan du­yar­lı­lı­ğı­nı, bu ko­nu­da ye­rel­de iz­le­necek yön­tem­ler ko­nu­sun­da da des­tek ola­cak­la­rı­nı beyan etti.

Kategoriler: Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.