BODRUM KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
AMAÇ

Madde 1: Bodrum Kent Konseyi Engelliler Meclisi hiçbir fark gözetmeksizin kentte yaşayan tüm engellilerin kent yönetiminde ve karar alma süreçlerinde etkin rol almalarını, sorunlarına yönelik görüş ve çözümler üretebilmelerini amaçlayan, gönüllülük esasına dayanan Bodrum Kent Konseyi çatısı altında oluşturulmuş bir yapıdır.

KAPSAM 
Madde 2: Yönerge, Bodrum Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bodrum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Yönergesi, 03.07.2005 tarih ve5393 Sayılı Belediye Kanununun 76.maddesine,08.10.2006 tarih ile 26313 sayılı resmi gazetede yayınlanan kent konseyi yönetmeliği ile  06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetede yayınlanan değişikliklere dayanılarak ve Bodrum  Kent Konseyi Genel Kurulunun 31.03.2012 tarih ve 01 sayılı Bodrum Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4:
a) Belediye: Bodrum Belediyesini
b) Konsey: Bodrum Kent Konseyini
c) Meclis: Bodrum Kent Konseyi Engelliler Meclisi’ni,
d) Genel Kurul: Engelliler Meclisi Genel Kurulunu,
e) Yürütme Kurulu: Engelliler Meclisi Yürütme Kurulunu,
f)  Başkan: Engelliler Meclisi Başkanını,
g) Başkan Yardımcısı: Engelliler Meclisi Başkan Yardımcısını,
h) Yazman: Engelliler Meclisi Yazmanını,
ı) Çalışma Grupları: Engelli Meclisi Çalışma Gruplarını
i) Gönüllü Üye: Engelli Meclisi’nde ve Çalışma Gruplarında bireysel olarak çalışmak isteyen  gönüllü katılımcıları

j) Temsilci: Engelli Meclisi’nin Genel Kurul Üyesi olan, oluşum maddesinde (madde 5) belirtilen kurumlardan seçilerek gönderilen üyeleri ifade eder.

II. BÖLÜM
ENGELLİLER MECLİSİ
OLUŞUM,GÖREVLER,İLKELER VE ORGANLAR

OLUŞUM
Madde 5: Engelliler Meclisi; kentteki engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, engellilerle ilgili vakıflar, siyasi parti temsilcileri, meslek  ticaret odaları ve baro temsilcileri, ilgili kamu kurumlarından görevliler, ilgili üniversite ve eğitim kurumları temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri ve gönüllü katılımcılardan oluşur.

AMACI VE GÖREVLER
Madde 6: Engelliler Meclisi’nin amacı;
a) Engellilerin, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak,
b) Engellilerin, Bodrum kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Engellileri, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler  düzenlemek,
d) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
g) Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekânlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların “Engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesini sağlamak,
h) Binaların tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyiş sağlamak, toplumun tümü için engelsiz mekânlar oluşturulmasına destek vermek,
i) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve stratejilerin saptanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasını sağlamak,
j) Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanmasını amaçlamak.
k) Kentli bireylerin Engelli insanların sorunları konusunda bilinçlendirilmesi, sorunlarının çözümü için politikalar oluşturulmasını ve kamuoyu sürekliliğini sağlamak.                                                 l) Engellileri; yürürlükte bulunan yasal haklarından haberdar etmek, aksayan veya eksik olan ilgili mevzuatların tespiti, geliştirilmesi, uygun birimlere iletilmesini sağlamak. Yasal hakların kazanımı için gerekli girişimlerde bulunmak. Mevcut hükümlerin uygulanması ve denetiminin sağlanmasına çalışmak.                                                                                                                              m) Uygulayıcılardan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesi, bu yolla kanundan ve mevzuattan doğan yasal haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla tekliflerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak.
n) Yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçla kurulmuş diğer engelli meclisleri, engelli dernekleri, engelli spor kulüpleri, federasyon, Konfederasyonlar, Rehabilitasyon Merkezleri ile iletişimi ve koordinasyonu sağlayarak engelli sorunlarının tespit edilmesi; çözüm için ortak öneriler getirilmesi ve bu amaçla projeler üretilerek gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, resmi ve özel kurum ve kuruluşları bir araya getirmek ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarına destek olmak..
o) Engelli bireylerin yazılı muvafakatname ile başvurmaları halinde hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma ihtiyaç hallerinde, ilgili merciler önünde temsil etmek veya ettirmek. Dava açmak, açtığı davada taraf olmak.                                                                                            p) Engellilerin topluma kazandırılması ve eğitiminde büyük rol oynayan rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve denetimlerin düzenli yapılması için ilgili kurum, kuruluş ve aileler ile işbirliği yapmak.                                                                                                                      r) Engelli istihdamında, iş yerlerinde uygulanması gereken yasal kotaya; kamu kurum ve kuruluşlarında, özel işyerlerinde uyulması için gerekli çalışmaları yapmak.                                    s) Bodrum genelinde yaşayan Engellilerin Envanteri’nin çıkarılması için çalışmalarda bulunmak, Çalışma yapan kurum ve kuruluşlara destek olmak.                                                                    t) Bodrum’daki tüm engelli gruplarını bünyesinde toplamak.
İLKELER
Madde 7: Engelliler Meclisi, katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi; hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren demokratik bir platformdur.

Engelliler Meclisi; uzlaşma ortamı içerisinde, dil, din, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve  cinsiyet farkı gözetmeksizin kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak üretilmesine ve öncelikli sorunların belirlenerek , bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlar.

ORGANLAR
Madde 8: Engelliler Meclisi’nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Çalışma Grupları
d) Danışma Kurulu

A.ENGELLİLER MECLİSİ GENEL KURULU

a) Temsilci  üyelerden oluşur. Engelliler Meclisi’nin en yetkili organıdır. Görevi; Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan gündemi görüşmek, değerlendirmek, gerekli hallerde gündeme madde eklemek, yönerge değişikliği yapabilmek ve gerekli kararları almaktır.
b) Engelliler Meclisi Genel Kurulu; yılda en az 1 kez olağan toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantı için, Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu çağrısı üzerine toplanır. Engelliler Meclisi Genel Kurulu, kararlarını toplantıya katılan temsilci üyelerin oy çokluğu ile alır.
c) Genel Kurulda, Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış olan gündem maddelerine, toplantıya katılan Engelliler Meclisi temsilci üye sayısının en az % 20’sinin yazılı önerisi ve Genel Kurulun onayı ile madde eklenebilir. Her gündem maddesinin görüşülmesinden sonra karar için oylama yapılır. Oy verme sistemini genel kurul üyeleri belirler.
d) Engelliler Meclisi Genel Kurullarında oy verme hakkı sadece temsilci üyelere aittir.

B ENGELLİLER MECLİSİ YÜRÜTME KURULU

a) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu; Engelliler Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve üyelerden olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.
b)Yürütme Kurulu kendi içinden  Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanı seçer.                      c)Engelliler Meclisi Başkanı Yürütme Kurulu Başkanı’dır. Başkanın bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı, o da yoksa Genel Sekreter Yürütme Kuruluna başkanlık eder. Hiçbiri yoksa Yürütme Kurulu toplantısı ertelenir.
d) Engelliler Meclisi Başkanı, en fazla 2 dönem üst üste başkan seçilebilir.
e) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi Belediye seçimlerine ve Kent Konseyi değişimine paraleldir.
f) Yürütme Kurulu, en az ayda bir, toplantılarını gerçekleştirir. Aldığı kararları toplantı tutanaklarına işler ve üyelere Engelliler Meclisi Genel Sekreteri aracılığıyla duyurur.
g) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, yazılı mazereti olmaksızın üst üste 3 kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer.
h) Yürütme kurulunda herhangi bir sebeple eksilme olması halinde, eksilen üyenin yerine Engelliler Meclisi yedek üyeleri arasından,en yüksek oy alanlar sırasıyla  Yürütme Kurulu  üyesi olurlar.
i) Tüm Yürütme Kurulu üyelerinin ayrılması ve dağılması halinde, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.
j) Yürütme Kurulu toplantılarında yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde, Engelliler Meclisi Başkanı’nın oyu 2 oy sayılır.
k) Yürütme Kurulu üyeleri, Çalışma Grupları içerisinde Temsilci, Temsilci Yardımcısı, Raportör ya da üye olarak görev alabilir.
ı)  Yürütme Kurulu toplantılarına katılan Yürütme Kurulu Yedek Üyelerinin oy kullanma hakları yoktur.
 

ENGELLİLER MECLİSİ BAŞKANI
Görev ve Yetkileri;
a) Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir.
b) Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Bodrum Kent Konseyi Genel Sekreteri ile sürekli iletişim halinde olur, Engelliler Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
c) Engelliler Meclisi’ni yerel, ulusal, uluslararası alanlarda ilgili çalışma grubu temsilcileriyle istişare halinde temsil eder.
d) Engelliler Meclisi Yürütme Kuruluna başkanlık eder.
e) Seçimli genel kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
f) Engelliler Meclisi toplantı gündemlerini yürütme kurulu ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği ile birlikte belirler.
g) Engelliler Meclisi yürütme kurulunun; Engelliler Meclisi ile temas halinde; ilgili birimler ile işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
h) Engelliler Meclisi Başkanı, görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 ENGELLİLER MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI
Görev ve Sorumlulukları;
a) Başkan yardımcısı, Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkanın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
b) Başkan yardımcısı, Başkanla beraber iş bölümünde bulunarak Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyelerine her Yürütme Kurulu toplantısında görev alanlarıyla ilgili konularda bilgi verir.
c) Çalışma Gruplarına kolaylaştırıcı destek sağlar. Çalışma Gruplarında temsilci ya da üye olarak görev alabilir.
d) Başkan yardımcısı, 2 aylık periyotlarla yeni üyeleri Bodrum Kent Konseyi ve Engelliler Meclisi hakkında bilgilendirir.
e) Başkanın olmadığı durumlarda Engelliler Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

 ENGELLİLER MECLİSİ YAZMANI
a) Engelliler Meclisi ile Bodrum Kent Konseyi Genel Sekreterliği arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
b) Engelliler Meclisi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarını Başkanla birlikte, Bodrum Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin desteği ile organize eder.
c) Engelliler Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini çalışma gruplarının raportörleriyle işbirliği halinde sağlar.
d) Engelliler Meclisi çalışma gruplarının proje ve çalışmalarına kolaylaştırıcılık yapar.
e) Ulusal alanda engelliler ile ilgili yapılan çalışmaları takip eder ve üyeleri bu konuda bilgilendirir.
f) Sekreter, üyelerin aktif olup olmadığını takip eder, çalışmalarına devam etmeyen üyelerin Madde 24’ya göre üyelikten çıkarılma işlemlerini Engelliler Meclisi Yürütme kurulunun onayı ile uygular.

C ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

a) Engelliler Meclisi daimi ve geçici çalışma grupları, Engelliler Meclisi amaçlarına uygun olacak şekilde, engellilerin talepleri doğrultusunda, Yürütme Kurulu kararı ile oluşturulur.
b) Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle 1 temsilci, 1 temsilci yardımcısı ve 1 raportör belirler. Seçilen kişiler, görevlerini aksatır ya da gruptan ayrılırsa, Genel Sekreter’in bilgisi dahilinde çalışma grubu toplantısında yeni kişiler seçilir.
c) Çalışma Grupları Temsilcileri; yaptığı toplantı, proje ve etkinlikleri ile ilgili Engelliler Meclisi Yazmanını  sürekli olarak bilgilendirir.
d) Çalışma Grupları Temsilcileri, Çalışma grubunun faaliyetlerini organize eder. Çalışma grubu üyelerinin istek ve önerileri doğrultusunda üretilen projeleri, Yürütme Kurulu’nun onayına sunar. Ayrıca projelerinin işleyişi konusunda gerekli sorumlulukları alır ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.
e) Çalışma Grupları Temsilcileri, Yürütme Kurulu kararı gerektiren proje ve etkinlikleri için, Yürütme Kurulu toplantılarına katılır. Ancak, karar alma yetkisi yoktur.
f) Çalışma Grupları raportörleri, Çalışma Gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanakları ve raporlarını hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üst üste 3 kez katılmayan çalışma grubu üyelerini tespit eder, Çalışma Grubu Temsilcisi ve Genel Sekreter’e bildirir.
g) Engelliler Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan,  katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan daimi veya geçici çalışma grupları, Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır. Ayrıca, görevini tamamlayan geçici çalışma grupları, yine Yürütme Kurulu kararı ile kapatılır.

D ENGELLİLER MECLİSİ DANIŞMANLAR KURULU

a) Engelliler Meclisi danışmanlığını yürütür. Engelliler Meclisi’nin ihtiyaç duyduğu uzmanlardan oluşur.
b) Danışmanlar Kurulu üyeleri; Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin önerisi ve Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun onayı ile belirlenir (Eğitimci, Sosyolog, Psikolog, Hukukçu, Çevreci, Ekonomist, Basın Yayıncı, vb.).
c) Kaymakam, Bodrum Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Kent Konseyi Başkanı, Genel Sekreteri Üniversitenin Bodrum’daki Yüksek Okul temsilcileri ve Geçmiş dönem Engelliler Meclisi Başkanları Danışmanlar Kurulu’nun doğal üyeleridir.
d) Danışmanlar Kurulu üyeleri, Engelliler Meclisi’nin Yürütme Kurulu toplantılarına gerektiğinde katılabilirler. Toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy verme hakları yoktur.
e) Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu, Genel Kurul toplantı gündemlerini Danışmanlar Kurulu ile birlikte belirleyebilir.
f) Engelliler Meclisi Danışmanlar Kurulu toplantısı, Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu talebi doğrultusunda ve Bodrum Kent Konseyi Başkanlığı’nın gerekli gördüğü durumlarda yapılır.

III. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

BÜTÇE VE SEKRETERYA

Madde: 9
Kent Konseyi  Yürütme Kurulu Engelliler  Meclisi’nin çalışmaları için bütçe ayırmaya, mekan ve diğer büro ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

Madde 10

A Üyelikten Ayrılma

Engelliler Meclisi Genel Kurul Üyesi olan temsilci yazılı olarak bildirerek temsilcilikten ayrılabilir. Yerine Yürütme Kurulu ilgili kurumdan temsilci atanmasını talep eder.

B Üyelikten Çıkarılma

  1. a.    Engelli Meclisi Genel Kurul üyesi olan temsilci yazılı olarak bildirerek istifa edebilir. Yürütme Kurulu ilgili kurumdan yeni temsilci atanmasını talep eder.
  2. b.    Engelli Meclisi’nin organlarında görev alan üyeler Bodrum Kent Konseyi ve Engelli Meclisi çalışma yönergelerinin hükümlerine  aykırı davranmak, Engelli Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmemek gibi tutum ve davranışlar içerisine girerlerse üyelikten çıkarılabilirler. Üyelikten çıkarma kararı üyelerin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulunun salt çoğunluğu veya Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Kent Konseyi Yürütme Kurulunun kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 11:OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yürütme Kurulunun 2/3 çoğunluğu veya Genel Kurul üyelerinin 1/3 nin teklifi ile olağanüstü toplantı düzenlenebilir.

Madde 12: YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
a. Yürürlük: Bu yönerge Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.

b. Bu yönerge hükümleri Bodrum Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Yönerge hükümlerinde değişiklik Yürütme Kurulu veya Genel Kurul teklifi, Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile yapılanabilir.