BODRUM KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

1. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

Amaç:

Madde – 1: Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Bodrum gençliğinin tüzel kimliğini ifade eder. Yerel, ulusal ve küresel konularda, gençlerin fikir belirtebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar mekanizmalarına katılımlarını sağlayan, demokratik bir oluşumu amaçlar.

Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi; ayrımcılık yapmaksızın, gençlerin, meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamında, kentimizin öncelikli sorunlarının belirlenmesinde, sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikaların üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmasını hedefler ve bu doğrultuda çalışır.

Kapsam:

Madde – 2: Bu yönergenin kapsamı; Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin oluşumunu, yönetim ilkelerini, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektedir.

Dayanak:

Madde – 3: Bu yönerge, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine; 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı (06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklikle birlikte) Kent Konseyi Yönetmeliği’ne ve 31.03.2012 tarih ve 01 sayılı Bodrum Kent Konseyi Çalışma Yönergesi ’ne göre hazırlanmıştır.

Tanım:

Madde – 4: Gençlik Meclisi; katılımcılık, yaşanıla bilirlik, kentsel hakların geliştirilmesi, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında; düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarına özendiren demokratik bir platformdur.

Gençlik Meclisi; kent içinde yaşayan gençlerin din, dil, ırk, mezhep, kültür, renk, sınıf, cinsiyet, eğitim, düşünce ve felsefi inanç farkı gözetmeksizin temsil edilmesini, özgür ve doğrudan katılımını sağlar.

Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Bodrum Belediyesi’ni,

b) Konsey: Bodrum Kent Konseyi’ni,

c) Meclis: Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni,

d) Genel Kurul: Bodrum Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nu,

e) Yürütme Kurulu: Bodrum Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nu,

f) Başkan: Bodrum Gençlik Meclisi Başkanı’nı,

g) Başkan Yardımcısı: Bodrum Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı’nı,

h) Yazman: Bodrum Gençlik Meclisi Yazmanını,

ı) Çalışma Grupları: Bodrum Gençlik Meclisi Çalışma Gruplarını,

i) Gönüllü Üyeler: Gençlik Meclisi’nde ve ilgili Çalışma Gruplarında bireysel olarak çalışmak isteyen gönüllü katılımcıları,

j) Temsilci: Gençlik Meclisi’nin Genel Kurul üyesi olan ve Oluşum maddelerinde (Madde 5) belirtilen kurumlardan seçilerek gönderilen üyeleri ifade eder.

2. BÖLÜM

OLUŞUMU, GÖREVLERİ, İLKELERİ VE ORGANLARI

Oluşumu:

Madde – 5: Gençlik Meclisi, temsilci ve gönüllü üyelerden oluşur. Sadece temsilcilerin Genel Kurul’da oy kullanma hakları vardır.

Temsilci: Gençlik Meclisi 16 – 25 yaşları arasındaki ve Bodrum’da faaliyet gösteren kurum/kuruluşların aşağıda belirtilen temsilcilerinden oluşur.

 • Üniversite öğrenci topluluk/kulüp temsilcileri
 • Sivil toplum, dernek, vakıf kuruluşları gençlik temsilcileri
 • Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grubu temsilcileri (bireysel katılımcılar çalışma grubu içinde yer alır.)
 • Kamu kurumları tarafından belirlenen gençlik temsilcileri
 • Siyasi parti gençlik kolları temsilcileri
 • Lise ve dengi okulların topluluk/kulüp temsilcileri
 • Bodrum Kent Konseyi’ne üye olan kurumlardan birer gençlik temsilcisi
 • Kuruluş yeri ve çalışma alanı Bodrum ilçe sınırlarında olan gençlere yönelik çalışmalar yapan vakıf, dernek vb. birer temsilci
 • Üniversite rektörlüğünün belirlediği gençlik çalışmalarıyla ilgili birer temsilci
 • Bodrum sınırları içindeki mahallelerden birer temsilci
 • Meslek odaları ve sendikalardan birer temsilci
 • Bodrum sınırlarında oturup Gençlik Meclisi’ne katılmak isteyen 16 – 25 yaş arası gençler aktif üye olur.

Gönüllü Üyeler: Bireysel 16 – 25 yaş aralığındaki katılımcılardır. Bodrum ilçesi sakinlerinden oluşur. Meclis toplantılarında söz hakları vardır. Oy kullanma ve seçilme hakları yoktur. Çalışma gruplarında faaliyet gösterebilirler, proje ve etkinliklere katılabilirler. Bilgi amaçlı, üye formu doldurmaları zorunludur.

Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Görevleri

Madde – 6:

a) Gençlerin, kent yönetiminde çözüm ortağı olmalarını sağlamak,

b) Gençlerin, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

c) Kent gençliğini, yerel, ulusal ve uluslararası tüm platformlarda temsil etmek,

d) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesindeki gençlik haklarını, yerel düzeyde korumak ve geliştirmek,

e) Kentlilik bilincini geliştirerek kentsel kimlik oluşumuna katkı sağlamak,

f) Gençlerin, girişimci kimliklerini ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine destek olmak,

g) Gençlerin bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

h) Gençlerin, insan haklarına ve çevreye duyarlılıklarını arttırmak,

i) Kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak,

j) Gençliğin birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı kazandırmak,

k) Bodrumluluk bilinci ile yerel kimliğin oluşturulması ve korunması, bunu gençlerin katılımıyla, geliştirme ve güzelleştirme çalışmaları yapmak, yardımcı olmak,

l) Bodrum’da yaşayan gençlerin sorunlarını dile getirme aracı olmak, çözümünde aktif rol almak,

m) Bodrum’un geçmişini geleceğe, gelecek neslin taşıması için, Bodrum geleceği için farkındalık yaratmak,

n) Bodrum özelinden gençlerin gözüyle ülke geleceği için plan, rapor ve proje üretme ve yürütmek.

Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin İlkeleri

Madde – 7:  Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını şu ilkeler çerçevesinde yürütür;

 • Şeffaflık: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, eksiksiz, koşulsuz ve eşit yapar.
 • Temsil: Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yerel yönetim sürecinde kent gençliği adına söz sahibidir, bütün siyasi yapılara eşit mesafededir. Katılımcılar oluşum içerisinde tek bir yapı adına temsil hakkına sahiptir.
 • Gönüllülük: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Kar amacı güden herhangi bir çalışma içerisine giremez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.
 • Bireysel Kapasite Gelişimi: Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar, kent gençliğinin sesini yükseltecek ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.
 • Sosyal Sorumluluk: Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımını, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
 • Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına genç bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.
 • Sürdürülebilirlik: Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaşma bir zorunluluktur. Diğer Gençlik Meclisleri ile iletişim bağlarını kurar, ortaklıklar gerçekleştirir ve güçlendirir. Kent Konseyi Gençlik Meclisi yeni katılımlara açıktır.
 • Yönetişim: Kent Konseyi Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda, yerel ortaklarla işbirliği içinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.
 • Çözümde Ortaklık: Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarının tümü, başta Bodrum Kent Konseyi olmak üzere, konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisindedir.
 • Aktif Katılım: Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir zorunluluktur. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Organları

Madde – 8: Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Çalışma Grupları

d) Danışma Kurulu

A. Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu

a) Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, Bodrum’da faaliyet gösteren ve oluşumunda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır. İlk Genel Kurul, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından organize edilir.

b) Genel Kurulun görev süresi Belediye seçimlerine ve Kent Konseyi Genel Kurulu ve Yürütme Kuruluna göre belirlenir. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu yeniden seçildiğinde GençlikMeclisi toplanır ve Kendi seçimini yapar.

c) Seçimli Genel Kurulda önce Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman olmak üzere Divan seçilir. Divan Genel Kurulu ve Seçimi yönetir.

d) Seçimli Genel kurulda Genel Kurul tarafından belirlenen sayıda Yürütme Kurulu asil ve yedek üyesi seçilir.

e) Ayrıca Gençlik Meclisi en az yılda bir olağan olarak toplanır. Periyodik olağan toplantıları Meclis Başkanı ve Yürütme Kurulu düzenler.

f) Gençlik Meclisi Genel Kurulları salt çoğunluk ile toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa 15 gün içinde çoğunluk aranmadan toplanır.

B. Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu

a) Kent konseyi Gençlik Meclisi, Bodrum Kent Konseyi yürütme kuruluna bağımlı çalışır.

b) Yürütme Kurulu ilk toplantısında kendi içinden başkan, başkan yardımcısı ve yazmanı seçer. Yürütme Kurulu Başkanı aynı zamanda Meclis Başkanıdır.

c)Yürütme Kurulu; üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar. Kent yönetiminde Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ni temsil eder. Gerektiğinde Yürütme Kurulu çalışmalarla ilgili bir rapor hazırlayıp üyelerine ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na bilgi verir. Kent Konseyi Gençlik Meclisi yerel, ulusal ve uluslararası süreçlerle ilgili çalışma grupları ile eşgüdüm halinde projeler yürütür.

d) Yürütme Kurulu’na seçilen üyeler en fazla iki(2) defa seçilebilir.

e)Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi içinde yaş hadlerini aşmaları görevlerini etkilemez. Yeni Yürütme Kurulu seçimine kadar görevlerine devam ederler.

f) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nun görev süresi Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Belediye seçimlerine göre belirlenir.

g) Yürütme Kurulu;  toplantı periyoduna ve düzenine karar verir.

h) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın, üst üste üç(3) kez katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesinin yerine oy sıralamasına göre ilk yedek üye alınır.

I) Yürütme Kurulu’nda herhangi bir sebeple görevinden ayrılan  üye, eğer Gençlik Meclisi Başkanı ise yerine Başkan Yardımcısı getirilir. Görevinden ayrılan üye eğer Başkan Yardımcısı veya Sekreter ise; eksilen Yürütme Kurulu Üyesi yerine, oy sıralamasına göre  yedek  üye alınır

i) Asil ve yedek toplam Yürütme Kurulu üyelerinin sayısı üçe düşerse, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile olağanüstü seçimli Genel Kurul toplantısı yapılır.

f) Kent Konseyi Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereğince; Gençlik Meclisi’nin çalışmaları, etkinlikleri hakkında Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun bilgisi ve onayının bulunması zorunludur.

k) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’nda alınan kararlar toplantıya katılan asil üyelerin oy çokluğuna göre belirlenir.

Gençlik Meclisi Başkanı

 •  Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantılarına katılır ve Gençlik Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verir.
 • Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder.
 • Seçimli Genel Kurul toplantısı dışındaki Genel Kurul toplantılarını yönetir.
 • Gençlik Meclisi toplantı gündemini Yürütme Kurulu ile birlikte belirler.
 • Görev ve yetkilerini kullanırken tüm üyelere karşı sorumludur, eylem ve işlemlerinde üyeleri ve onların düşüncelerini dikkate alır.

 

 

Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı

 • Yürütme Kurulu’nun verdiği sürekli görevlerin yanı sıra, Başkan’ın verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda görev icra eder.
 • Başkan’ın olmadığı durumlarda, Gençlik Meclisi Başkanı’nın görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Gençlik Meclisi Sekreteri

 • Gençlik Meclisi ile Bodrum Kent Konseyi Sekreteryası arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 • Gençlik Meclisi üyelik bilgilerini, toplantı tutanaklarını, proje çalışmalarını, çalışma grupları üye listelerini tutar ve arşivlenmesini, çalışma gruplarının temsilcileri ile iş birliği içinde sağlar.
 • Üyelerin aktif olup olmadığını takip eder ve Yürütme Kuruluna rapor ile bildirir. Raporun onaylanması durumunda çıkarılma işlemlerini uygular.
 • Gençlik Meclisi’nin tüm çalışma grupları ile iletişim halinde olur, Gençlik Meclisi’nin yapacağı etkinlik ve katılım sağlanacak olan her türlü toplantı ve etkinliği haber verir.
 • Çalışma gruplarının sekreterleri ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlara konu ile ilgili her türlü evrak hazırlanması, dilekçe, bilgi formu gibi belgeleri hazırlar, sunar, sonuçlanıncaya kadar takibini yapar.

C. Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Grupları

Çalışma grupları, belirlenen öncelikli konularda çalışmalar yapabilecek genç gönüllülerin katılımıyla oluşur. Kentteki gençlerin talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararıyla Çalışma Grupları belirlenir.

Çalışma Grupları en az beş(5) kişi ile katılım esasıyla oluşturulur ve Yürütme Kurulu’na yapılan yazılı başvuru kabulü ile çalışmaya başlar. Çalışma Grupları’nın süresi, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu ihtiyaç duyduğunda yeni bir Çalışma Grubu kurabilir ve gerekli görüldüğünde fesh edebilir.

Çalışma Grubu temsilcileri faaliyetlerini Yürütme Kurulu ve Genel Kurul ile paylaşır. Çalışma Grupları kendi belirledikleri tarihlerde toplanır ve çalışmaları ile ilgili bilgi verir.

Gençlik Meclisi Çalışma Grupları

 • Her çalışma grubu, kendi içerisinde seçimle bir temsilci ve bir sekreter belirler. Yürütme Kurulu da kendi içinde işbölümü yaparak ilgili alanın sorumlularından her çalışma grubuna kolaylaştırıcı/koordinatör belirler.
 • Çalışma grupları sekreteri temsilcinin olmadığı durumlarda Çalışma Grubu’na temsilcilik yapar.
 • Çalışma gruplarının temsilcileri Yürütme Kurulu’nun toplantılarına katılabilir. Başlangıçta yalnızca söz haklarını kullanabilirler. Yürütme Kurulu isterse Genel Kurul’da onaylatarak çalışma grubu temsilcisini Yürütme Kurulu üyesi yapabilir.
 • Çalışma grupları sekreteri, çalışma gruplarının sekreteryasını yürütür. Toplantı tutanaklarını, raporlarını, etkinlik ve toplantılar ile ilgili dilekçeleri hazırlar. Toplantılara mazeret bildirmeden üç(3) kez katılmayan üyeleri tespit eder, çalışma grubu temsilcilerine bildirir.
 • Gençlik Meclisi amaçları doğrultusunda çalışmayan, katılımcı ve paylaşımcı rol almayan, toplantılar yapmayan, üyeleri dağılan ve görevini tamamlayan daimi veya geçici çalışma grupları Genel Kurul kararı ile kapatılır.

D. Bodrum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Danışma Kurulu

Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışmalarını kolaylaştıracak, çalışmalarda gençlere danışmanlık yapacak bir kuruldur. Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu’nu oluşturacak kişileri belirler. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri bu kurulun doğal üyesidir. Karar alma ve yönetme yetkisi yoktur.

Danışma Kurulu üyeleri, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu üyeleri tarafından Yürütme Kurulu göreve geldikten sonra belirlenir.

 

3. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Bütçe ve Sekretarya

Madde – 9: Kent Konseyi Yürütme Kurulu Gençlik Meclisi’nin çalışmaları için bütçe ayırmaya, mekan ve büro ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.

Madde – 10:

A. Üyelikten Ayrılma

Gençlik Meclisi Genel Kurul üyesi olan temsilci, yazılı olarak bildirerek temsilcilikten ayrılabilir. Yerine, Yürütme Kurulu ilgili kurumdan temsilci atanmasını talep eder.

B. Üyelikten Çıkarılma

Gençlik Meclisi organlarında yer alan üyeler, Bodrum Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, Gençlik Meclisi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmemek sonucunda üyelikten çıkarılırlar.

Üyelikten çıkarılma kararı, üyenin savunması alındıktan sonra Yürütme Kurulu’nun en az beş(5) üyesinin oyu veya Genel Kurul kararı ile mümkündür.

Gençlik Meclisi üyelikten çıkarılma kararı, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu kararı ve bu kararın Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

Olağanüstü Toplantı

Madde – 11: Yürütme Kurulu’nun 2/3 çoğunluğu veya Genel Kurul üyelerinin 1/3’inin teklifi üzerine olağanüstü toplantı çağrısı yapılabilir.

Madde – 12: Bu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulu’nda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yönerge hükümlerini yürütmekten Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu sorumludur.

Yönerge hükümlerinde; Yönetim Kurulu’nun veya Gençlik Meclisi Genel Kurulu’nun teklifi, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun onayı ile değişiklik yapılabilir.