BODRUM KENT KONSEYİ KÜLTÜR VE SANAT MECLİSİ YÖNERGESİ

Kültür Sanat Meclisimiz “Kent Konseyleri, 5393 sayılı BelediyeKanunu’nun 76. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hoşgörü, saygı veanlayış çerçevesinde, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendirmeyi hedefleyen yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur” esasından yola çıkarak, yedi çalışma gurubundan oluşmuştur.

Kültür ve Sanat Meclisimiz konunun ilgililerini biraraya toplayarak, beldemizdeki  kültür ve sanata dair  sorunları ve çözümlerini belirlemeyi,  karar süreçlerine ilgililerin katılımını sağlamayı amaçlamıştır.

Meclisimiz, 14 Temmuz 2014’te yaptığımız ilk toplantının ardından, listeleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onanan yedi çalışma gurubundan oluşmaktadır.

Meclisin organları

  1. a) Genel Kurul
  2. b) Yürütme Kurulu
  3. c) Çalışma Grupları

GENEL KURUL:

Genel Kurulu , Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda onaylanmış tüm çalışma gurupları üyeleri oluşturur.  Söz konusu seçimlerde ancak onaylanmış listede adı olanlar oy kullanabilir. Genel kurul belediye sınırları içinde ikamet etmekte olan kültür ve sanatla ilgili tüm vatandaşlara  açıktır. Dilek ve temenniler gündem maddesinde söz alabilirler, ancak  oy kullanma hakkı sadece genel kurul üyelerine aittir.

Genel Kurul bir yıl ara ile yapılır. Genel Kurul  sonrası  çalışma gurupları temsilcilerden oluşan “kültür sanat meclisi yürütme kurulu”nun önermesi ve Kültür Sanat Meclisi’nin yarıdan fazla oyla kabulu halinde, olağan üstü genel kurula gidilerek, 1 yıldan daha önce de yapılabilir. Kültür ve Sanat Meclisi Yönergesi,  ilk genel kurulunda onaylandıktan sonra, Bodrum Kent Konseyi Genel Kurulu’na onaylanmak için sunulur. Meclis yasal olarak bu onaydan sonra kurulmuş olur.

YÜRÜTME  KURULU

Çalışma guruplarının temsilcileri tarafından oluşur.

Oluşumu:

Her çalışma gurubundan, temsilci olmak isteyen adaylar , yazılı olarak taleplerini “Genel Kurul Divan Başkanlığı’”na iletmelerinin ardından, gurup üyelerinin kurulan sandıklarda  oy kullanma süreci başlar. En çok oy alan erkek ve kadın adaylar çalışma gruplarını eşit olarak temsil eder . Kadın ve erkek olarak, iki aday olmaması halinde, tek aday oylanır. Eğer iki aday var ise ve oylar eşit çıkmış ise, adaylar arasında mutabakat sağlanma süreci önerilir. Sağlanamaması durumunda, kura çekilir. Çalışma grubunun temsilci seçimi yapabilmesi için üye sayısının 2/3 ünün oy kullanması zorunludur.

Seçimlerin ardından oluşan yürütme  kurulu, kendi aralarında toplanarak Kültür Sanat Meclisi temsilcisi, sekreterya  ve yazmanını  seçer. Yine öngörülen,  temsilcinin bir kadın ve bir erkek olarak “eş temsilci” olmasıdır. Sekreterya, aynı zamanda yedek temsilci üyedir.

Toplanma ve karar alma :

Yürütme  kurulu, kendi aralarında belirledikleri sürelerde periyodik olarak toplanırlar. Bu süre 30 günden fazla olamaz. Bir çalışma grubunun 2 temsilcisi varsa her ikisi de yürütme kurulu toplantılarında bulunabilir. Ancak  “yürütme  kurulu”nda, bir çalışma grubundan 2 eş temsilcisi var ise sadece bir tanesi  karar alma süreçlerinde oy kullanabilir. Kararlar yürütme kurulu  üye sayısının yarıdan bir fazlası (yarım olan sayılar, bir üste tamamlanır. Yedi kişilik kurulda dört kişiden az toplanamaz) Ve kararlar da yarıdan bir fazlasının oyu ile alınıp, yürütmeye konulur. Yürütme kurulu, meclislerinde alınan kararların yürütücüsü ve takipçisidir.

YÜRÜTME KURULU  TOPLANTILARINA MECLİS  ÜYESİ HERKES KATILABİLİR , SÖZ ALABİLİR , OY KULLANAMAZ. YÜRÜTME KURULU  TOPLANTI TARİHİ VE GÜNDEMİNİ TOPLANTI TARİHİNDEN 48 SAAT ÖNCE  TÜM ÜYELERİNE  İLETMEK  VE  TOPLANTI KARARLARINI TOPLANTIDAN SONRAKİ 48 SAAT İÇİNDE MECLİSİNE BİLDİRMEK ZORUNDADIR.

Yürütme kurulu  toplantılarına mazarete bakılmaksızın üç kere üst üste katılmayan, ya da bir yıldan fazla olmamak kaydı ile bir dönem içinde  farklı aralıklarla da olsa beş kez toplantılara katılmayan kurulu üyeleri, karar gerekmeksizin üyelikten düşer. Kendisine yazılı bildirim yapılır ve aynı çalışma grubundaki en çok oy alan yedek üye kurula girer.

 Meclisin Toplanması

Kültür Sanat Meclisi Yürütme  Kurulu, 3 aydan fazla olmamak üzere  meclisini toplar. Meclisin karar alabilmesi için üçte iki çoğunlukla katılım gerekir. Alacağı kararlarda, toplananların yarıdan bir fazlasının onayı gerekir.  Belediye Meclisleri ve  Resmi  Kurumlara yapılacak  yazılı müracaatları Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu onayının ardından ve Kent Konseyi üzerinden yapar.   Bu müracaatların yapılabilmesi için, alınacak kararlarda  yukarıda detayları verilen oylama yöntemine uyulması gerekir.

Kent Konseyi  ile  ilişki

Yürütme Kurulu  yapmakta oldukları faaliyetler, girişimler ve kararları ile ilgili Bodrum Kent Konseyi sekreterliğini bilgilendirir. Web Sayfası, Facebook  gibi sosyal medyada kullanılmak üzere güncel bilgiler ve duyurular sekreterlik ile paylaşılır. Yapacağı etkinliklerin takvimini ilan etmeden önce mutlaka Kent Konseyi’ni bilgilendirir.  Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun , Kültür-Sanat Meclisini kurmak için kolaylaştırıcı olarak görevlendirilmiş  üyesi ile iletişim içinde olma ve her türlü desteği isteme hakkına sahiptir.

ÇALIŞMA GURUPLARI

Çalışma gurupları, genel kurulun ardından kendi içlerinde  yedek temsilcilerini, temsilci yardımcısı ve yazmanlarını seçerler. Çalışma guruplarının sayısında bir sınır yoktur. Beş kişi olmak kaydı ile kültür sanatla ilgili her türlü gurup kurulabilir. Yürütme  Kurulu  başvuru yapan yeni gurubu kültür ve sanatla ilgili olmaması dışında ret etme hakkına sahip değildir. Yürütme  Kuruluna  başvuru yapan yeni gurupların onanması için,  Kültür ve Sanat Meclisi toplanarak, yarıdan bir fazla oyla karar alması  gerekir. Onanan gurubun temsilcisi, yürütme kurulunun üyesi olur. Alınan karar Kent Konseyi’ne iletilir.

KATILIMCI VE DEMOKRASİNİN İŞLEDİĞİ, BODRUM’A YAKIŞIR BİR KÜLTÜR VE SANAT MECLİS OLUŞMASI DİLEĞİMİZLE.

Bodrum Kent Konseyi, Kültür Sanat Meclisi bünyesinde yedi adet çalışma gurubu mevcuttur.

  1. Fotoğraf Çalışma Gurubu
  2. Kent Estetiği Çalışma Gurubu
  3. Plastik Sanatlar Çalışma Gurubu
  4. Müzik Çalışma Gurubu
  5. Edebiyat-Şiir-Sözlü Tarih Çalışma Gurubu
  6. Tiyatro Gurubu
  7. Kültür Mirası Gurubu( Arkeoloji, Mitoloji, Tarih, Sanat, Sanat Tarihi, Müzecilik, Etnografya)