BODRUM KENT KONSEYİ MAHALLE MECLİSLERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GEREKÇE:

MADDE:1

Bu yönerge Bodrum Kent Konseyi çatısında yer alan Mahalle Meclislerinin; mahalle sakinlerinin buluştukları, birlikte düşünülen, üretilen, deneyimlerin paylaşıldığı sivil ve katılımcı oluşumun ilkelerini, organlarını, görev , yetki ve çalışma esaslarını kapsar.

 

DAYANAK:

MADDE:2

Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9., 13., 41. ve 76. maddelerine ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği ve Bodrum Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR:

MADDE:3

Bu yönergede

 1. Belediye; Bodrum Belediyesini
 2. Kent Konseyi; Bodrum Kent Konseyini
 3. Mahalle Meclisleri; Bodrum İlçesi Mahalle Meclislerini
 4. Yönerge; Bodrum Mahalle Meclisleri yönergesini tanımlamaktadır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

MAHALLE MECLİSLERİNİN AMAÇLARI

MADDE:4

 1. Mahalle meclisleri hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde, mahallede yaşayanların yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve mahallelinin kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendirmeyi hedefleyen, yönetişim eksenli katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.
 2. Mahallede yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcı demokrasi ve çoğulculuk kültürünü geliştirmek,
 3. Birlikte yaşam bilinci , dayanışma, komşuluk ve hemşerilik bilinci , kent hakkı ve ortak yaşam kültürünün geliştirilmesini sağlamak,
 4. Mahallenin sorunlarını tespit ederek çözüm önerilerinin üretilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,
 5. Mahalle sakinlerinin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üreterek karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak, çözümün aktif ve etkin tarafı olmasını sağlamak,
 6. Mahallede yaşayan çocukların, gençlerin, kadınların, engellilerin, LGBTİ bireylerin, yaşlıların olası tüm dezavantajlı grupların toplumsal yaşamdaki etkinliklerini artırmak ve yerel katılım süreçlerinde aktif rol almalarını sağlamak,
 7. Mahallenin kimliğini oluşturan tarihi, kültürel ve doğal değerlere sahip çıkmak, geliştirmek ve korumak, doğal yaşamı korumak ,tüm canlıları, toprağı, tarım alanlarını ,su hakkını ve su varlıklarını korumak, geliştirmek, mahallenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel gelişimini sağlayamaya yönelik çalışma yapmak ,
 8. Mahalleye ve Bodrum’a ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesi, uygulama ve izleme süreçlerine mahallenin müdahil olmasını sağlamak,
 9. İlgili kurumlarca kent ve mahalleyi kapsayan konularda alınan tüm kararları ve bu kararları ilgilendiren plan, proje ve bütçe konularında denetim mekanizması olmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

MADDE:5

Aşağıda belirtilenler seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

Seçim tarihinden en az 20 gün önceki tarih itibarı ile ;

 1. Bodrum İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve/veya Mahalle Muhtarlığı’nda ikametgah kaydı bulunan en az 16 yaşına basmış ” T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklular,
 2. Mahallede oturmayan ama o mahallede ticari faaliyet gösteren ve Bodrum VD. de kayıtlı vergi mükellefleri. Her ticari işletme bir kişi ile temsil edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MAHALLE MECLİSLERİNİN ORGANLARI

MADDE:6

Mahalle Meclisleri aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. Mahalle Meclisi
 2. Yürütme Kurulu
 3. Çalışma grupları

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİM

MADDE:7

 1. Seçim tarihi ve adaylık için son başvuru tarihi ve saati yapılacak ilk seçimde Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından, daha sonraki seçimlerde Mahalle meclisi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve Mahalle Muhtarlığı’nda ,görsel ve yazılı basın, sosyal medya, afiş , el ilanı vb. yöntemlerle en geniş şekilde ilan edilir.

 

 1.  Kent Konseyi ve/veya Mahalle muhtarlığınca bu yönergenin 5. Maddesine göre hazırlanan seçmen listesi mahalle meclisi seçimlerinden en az 20 gün önce muhtarlıkta ve mahalle meclisi ofisinde asılarak ilan edilir. Seçmen listesi askı süresi 10 gündür. Listelere itiraz süresi seçmen listesi askı süresinin bitim  tarihinin ertesi günü başlamak üzere 5 iş günü sonra saat 17 de sona erer. İtirazlar Kent Konseyi ve /veya muhtarlığa gerekçesi belirtilerek yazılı olarak yapılır. İtirazlar kent konseyi yürütme kurulu tarafından itiraz süresinin sona erdiği tarihin ertesi günü başlamak üzere 4 gün içinde karara bağlanır, gerekçesi ile ilan edilir ve listeler kesinleşir.

 

 1. Kesinleşmiş seçmen listesi baz alınarak her 100 kişi 1 kişiyle temsil edilecek şekilde Mahalle Meclisi temsilci sayısı belirlenir. Ancak Mahalle Meclisi temsilci sayısı 20 kişiden az olamaz. Mahalle meclisi, kurulduktan sonra her zaman sonraki seçimlerde uygulanmak üzere temsil edilen sayısının 100 kişiden az olmasına karar verir.
 2. Seçimlerde Meclis temsilci sayısının en az % 20 si yedek temsilci seçilir. Bu sayı 5 kişiden az olamaz.
 3. Seçimlerde adayların isimlerinin alfabetik sıralandığı ve kotalarının yazılı olduğu tek liste kullanılır.
 4. Seçimlerde eşit temsiliyet ilkesi uygulanır. En çok oy alan kadın ve erkek adaylar bir kadın , bir erkek olarak sıralanır ve %20 genç ( 16-26 yaş ) , %10 engelli , % 5 i LGBTİ kotası uygulanır. Seçilerek herhangi bir kotayı yerine getiren aday diğer kotaları da yerine getirmiş sayılır. Yeterli aday olmaması halinde sandalyeler boş bırakılır. Yarım sayı bir üst sayı kabul edilir; kadın erkek temsilinde kadın lehine, genç, engelli , LGBTİ için kendi sandalye sayıları lehine kabul edilir.
 5. Seçimlerde gizli oy, açık sayım ilkesi uygulanır.
 6. Adaylar arasında oyların eşit çıkması halinde “ kadınlar, gençler, engelliler, LGBTİ bireyler dışında kalan “ adaylara öncelikle kendi aralarında anlaşmaları önerilir , anlaşma sağlanamazsa kura çekilir.
 7. Oyların eşitliği kadın, genç, engelli, LGBTİ adaylar arasında olması halinde her iki adayın da üyeliği kabul edilerek meclisin üye sayısı artmış kabul edilir.
 8. Seçimleri Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

 

ADAYLIK

MADDE:8

Mahalle Meclisinde temsilci olmak isteyen seçme ve seçilme hakkına sahip her kişi ilan edilen seçim tarihinden 48 saat önce öğlen saat 12 ye kadar Kent Konseyi ’ne veya Mahalle Muhtarlığı’na adaylık başvurusunu dilekçeyle iletir. Süre bitiminden itibaren adaylar isim sırasına göre yanlarında kotaları belirtilerek listelenir, mahalle muhtarlığında, kent konseyinde ,mahalle meclisi çalışma ofisinde ilan edilir.

 

SEÇİM SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ VE BİLDİRİLMESİ

MADDE:9

Seçim sonuçları, seçim tarihinden sonraki gün Kent Konseyi ve/veya Mahalle Muhtarlığında isim sırasında ve kotalar belirtilerek ilan edilir .

 

GÖREV SÜRESİ

MADDE:10

Mahalle Meclisinin görev süresi iki yıldır. Adaylar, en fazla iki defa üst üste seçilebilir.Bir dönem ara vermek kaydı ile tekrar aday olabilirler.

 

ALTINCI BÖLÜM

MAHALLE MECLİSLERİNİN ÇALIŞMA USULLERİ

MADDE:11

 1. Mahalle Meclisi en yetkili organıolup kararlar bu meclis tarafından alınır.
 2. Kesinleşen seçim sonuçlarını tarihini takip eden 3 gün içerisinde ilk toplantısını yaparak yürütme kurulu üyelerini seçer.
 3. Mahalle Meclisi toplantılarını Mahalle sınırları içinde yapar. Mahalle Meclisi’nin toplantı yapacak yeri yoksa Kent Konseyi’nden talep eder. Kent Konseyi, Mahalle Meclisleri’ne toplantı mekanı sağlamakla yükümlüdür
 4. Mahalle Meclisi üyeleri ilgi alanlarına göre seçecekleri en az bir çalışma grubunda görev almaya mecburdurlar. Yürütme kurulu üyeleri bu mecburiyetten muaftırlar.
 5. Mahalle Meclisi bir gündem dahilinde ayda en az bir kez düzenli olarak toplanır. Gündem yürütme kurulunca hazırlanıp 4 gün öncesinden meclis temsilcilerine gönderilir, kent konseyi web sayfasında, mahalle meclisinin sosyal medya hesaplarında ilan edilir. 1/10 meclis üyesinin istemi ile gündeme yeni maddeler ilave edilir.
 6. Meclis toplantısını en az biri kadın , biri yürütme kurulu üyesi en az 3 kişiden oluşan Divan yönetir. Divan toplantı notlarını 24 saat içinde yürütme kuruluna gönderir, kent konseyi mahalle meclisi sayfasında ilan edilir.
 7. 1/5 temsilcinin imzasıyla görüşülmesi istenilen konu gündem yapılmak suretiyle Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılması için Mahalle Meclisi Yürütme Kuruluna başvuruda bulunulur. Yürütme Kurulu bu isteği acil olarak gündemine alarak Mahalle Meclisi’nin olağanüstü toplanmasını sağlar.
 8. Mahalle Meclisi üyeleri mazerette bakılmaksızın birbirini takip eden üç toplantıya , seçim tarihinden itibaren bir yıl içinde ise farklı tarihlerde toplam toplantı sayısının %30 una katılmadıkları an itibarı ile  üyelikleri ayrıca karar alınmaksızın düşer.Bir yıllık süre bitiminde süre yeniden başlar. Bu üye yerine yedek üye listesinde  kotalar dikkate alınarak ilk sırada yer alan kişi, asil üye sıfatıyla göreve devam eder. Temsilci, toplantı süresinin 2/3 üne katılmak kaydı ile toplantıya katılmış kabul edilir.
 9. Meclis toplantılarında Mahalle sakinleri söz alma hakkına sahiptir. Sadece oy kullanamaz.
 10. Mahalle Meclisleri hiçbir şekilde para toplayamaz.

 

MAHALLE MECLİSLERİNİN TOPLANMASI, TOPLANTI KARAR  SAYISI  VE İLAN EDİLMESİ

MADDE:12

 1. Mahalle Meclisi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla ile toplanır. Bunun tek istisnası yürütme kurulu seçiminin yapılacağı ilk toplantıdır. Yürütme Kurulu seçimi için meclis tam sayısının 2/3 ünün katılımı aranır.
 2. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.
 3. Meclis toplantısında görüşülen konular , alınan kararlar , kararlarda oybirliği yoksa aleyhe görüşler ve hazirun cetveli en fazla 72 saat içinde toplantı raporu olarak sosyal medya hesaplarında ve mahalle meclisi ofis ve muhtarlıkta ilan edilir.

MAHALLE MECLİSLERİNİN GÖREVLERİ

MADDE:13

 1. Meclis seçimlerinden sonra meclis temsilcileri içinden Yürütme Kurulunu seçim yapmak suretiyle belirlemek,
 2. Mahalle Meclisi’nin Mahalleye ait temel stratejiler ve faaliyet alanlarının belirlenmesinde ortak aklın oluşmasına katkıda bulunmak suretiyle, mahallenin genel politikalarını belirleyen eylem planını hazırlamak,
 3. Mahallenin yönetiminde saydamlık, katılım, hesap verilebilirlik ilkelerini belirleyerek uygulanmasına katkıda bulunmak,
 4. Mahallelinin görüş ve eğilimlerini almak için anket, kamuoyu yoklaması gibi araçları kullanabilir ve halk toplantıları düzenler.
 5. Çalışma Grupları ile Yürütme Kurulu aracılığıyla Mahalle Meclisi’ne sunulan görüş, plan ,proje ve programları tartışarak Meclis kararını oluşturmak , kararı Kent Konseyine iletip, takibini yapmak; süreç ve sonuçları mahalle sakinlerine ilan etmek suretiyle bildirmek.
 6. Kent Konseyi Mahalle Meclisi tarafından kendisine gönderilen kararları vd. değerlendirildikten sonra, kendi görüşüyle birlikte, bu görüş olumsuz olsa dahi ilgili mercie iletilmek ve Mahalle meclisine bilgi vermek zorundadır.
 7. Öncelikli Çalışma Gruplarını tespit etmek için gündem oluşturmak , tartışılmasını sağlamak ,çalışma gruplarında çalışmak isteyen tüm mahalle sakinlerinin taleplerini kayıt altına almak.
 8. Mahallede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bu yönergenin amaç ve ilkelerine uygun olmak şartıyla işbirliği yapar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMA, USUL VE GÖREVLERİ

YÜRÜTME KURULU OLUŞUMU

MADDE:14

 1. Yürütme kurulu asgari yedi asil üç yedek üyeden oluşur. Meclis, yürütme kurulu asil ve yedek üye sayısını arttırabilir ve seçimi bu sayıya göre yapabilir. Yürütme kurulu seçimlerinde eşit temsiliyet uygulanır. Seçimlerde en çok oy alan kadın ve erkek adaylar bir kadın , bir erkek olarak sıralanarak yürütme kurulu oluşur. Yeterli aday olmaması durumunda seçim sonuçları esas alınır. Yürütme kurulu üyelerinin % 10 u genç olmak zorundadır. Yarım sayı bir üst sayı kabul edilir ve kadın lehine kullanılır.
 2. Mahalle Meclisi seçildikten sonra 3 gün içinde Yürütme Kurulunu seçmek için toplanır.
 3. Yürütme Kuruluna aday olacaklar divan tarafından belirlenen saate kadar adaylıklarını yazılı olarak divana iletir. Seçimde adayların isimlerinin alfabetik sıralandığı ve kotalarının yazılı olduğu tek liste kullanılır. Seçim gizli oy açık sayım ilkesine göre yapılır.
 4. Seçimden sonra en fazla 48 saat içinde Yürütme kurulu ilk toplantısında asgari 2/3 çoğunlukla toplanır ve mutabakatla Mahalle Meclisi Eş sözcüsünü/yardımcılarını ve sekretaryayı seçer. Anlaşma sağlanmadığı takdirde seçim yapılır. Seçimin nasıl yapılacağına yürütme kurulu karar verir. Sekretarya konusunda mutabakat sağlanmadığı takdirde yürütme kurulu üyeleri sekretarya hizmetini sıra ile yürütmekle yükümlüdürler. Sekretarya çizelgesi isim ve görev tarihleri belirtilmek sureti ile ilk yürütme kurulu toplantısından sonra ilan edilir.
 5. Mahalle meclisini Eş sözcüler temsil eder. Eş sözcüler Kent Konseyi Yürütme Kurulunun üyesidir. Ancak oy hakkı bir adettir.

 

YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA USULLERİ

MADDE:15

 1. Yürütme Kurulu gündem çerçevesinde en az 15 günde bir olmak üzere olağan olarak toplanır.
 2. Yürütme Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Toplantılarında üyelerden birini toplantı kolaylaştırıcısı olarak seçer.
 3. Yürütme kurulu toplantı tutanağını ve toplantı hazirun cetvelini 24 saat içinde mahalleye ilan eder.
 4. Yürütme Kurulu üyeleri mazerete bakılmaksızın birbirini takip eden üç toplantıya , seçim tarihinden itibaren bir yıl içinde ise farklı tarihlerde toplam toplantı sayısının %30 una katılmadıkları an itibarı ile üyelikleri ayrıca karar alınmaksızın düşer. Bir yıllık süre bitiminde süre yeniden başlar. Bu üye yerine yedek üye listesinde kotalar dikkate alınarak ilk sırada yer alan kişi, asil üye sıfatıyla göreve devam eder.
 5. Yürütme kurulu üyeleri çalışmalarından dolayı meclise karşı sorumludur.

 

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE:16

 1. Mahalle Meclisinin kararlarının hayata geçirilmesini sağlar.
 2. Mahalle Meclisinin gündemini gelen öneriler ve tespitleri doğrultusunda hazırlar. Toplantı tarihinden dört gün önce meclis üyelerine gönderir.
 3. Olağanüstü genel kurul çağrısının gereklerini yerine getirir.
 4. Mahalle Meclisi tarafından alınan kararları ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir. Mahalle Meclisi ile birlikte süreci takip eder.
 5. Kent Konseyi ile Mahalle Meclisi arasında koordinasyonu sağlar.
 6. Çalışma grupları başvurularını Mahalle Meclisi gündemine getirir.
 7. Çalışma gruplarının çalışma koşullarını oluşturur, organları oluşturulana kadar toplantıların yürütülmesi ve çalışmalarının eş güdümünü sağlar.
 8. Yürütme kurulu Mahalle Meclisi toplantı gündemini, mahalle meclisi toplantı tutanaklarını, yürütme kurulu toplantı tutanaklarını, kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışma sonuçlarını yönergede belirtilen sürelerde muhtarlığa, mahalle meclisi çalışma ofislerine asmak, sosyal ve yazılı medya vd. yollar ile ilan edilerek mahalleliye ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞUMU VE İLKELERİ

ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU

MADDE:17

 1. Çalışma grupları, bu Yönerge’nin 4. maddesindeki amaç ve ilkeler çerçevesinde kurulur ve faaliyet gösterirler.
 2. Çalışma grubunun oluşumu ve faaliyetlerinin devamı için asgari üye sayısı beştir. Tüm mahalle sakinleri çalışma gönüllüsü olarak çalışma grubuna katılabilirler. Grup çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla bir sözcü, bir sekreter seçer.
 3. Bu yönergenin amaç ve ilkelerine aykırı olan ve/veya daha önce kurulmuş bir çalışma grubunun konusu, amacı, faaliyet alanıyla aynı olan çalışma grubu kurulamaz.
 4. Grup amaçlarını ve grup üyelerini yazılı olarak yürütme kuruluna iletir, ilk meclis toplantısında görüşülür ve kurulmuş olur. Meclis tarafında sadece yönergenin 17/c maddesi kapsamında grubun kurulmamasına karar verilir.
 5. Çalışma grupları mahalle meclisi ofisinde, muhtarlıklarda sosyal ve basılı medyada ilan edilir.
 6. Mahalle bünyesinde kurulan çalışma grupları yazı ile Kent konseyine bildirilir. Kent konseyi aynı konuda kent konseyi bünyesinde ve/veya diğer mahallerde çalışan grupların iletişim içinde olmasını sağlamakla görevlidir.

ÇALIŞMA GRUPLARININ İLKELERİ

MADDE:18

 1. Çalışma Gruplarında çalışanların bir diğerine üstünlüğü olamaz, eşitliğe özen gösterilmesi esastır. Çalışmalarda herhangi bir çıkar düşünülemez ve her türlü ayrımcılığa çalışmalarda yer verilemez.
 2. Çalışma Grupları, toplantılarını tutanak altına alır. Görüşülmesi uygun görülen konular rapor halinde Mahalle Meclisi gündemine alınması istemiyle Yürütme Kuruluna iletir.
 3. Çalışma grup sözcüleri, çalışmaları hakkında bilgi vermek veya ihtiyaç duydukları gerekli yardımları isteyebilmek için Yürütme Kurulunun çalışma toplantılarına katılabilirler.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

MADDE:19

 1. Mahalle Meclisleri istediği takdirde sekretarya hizmetleri, Belediye tarafından önerilecek ve meclis tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
 2. 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/A-1 maddesi gereğince Kent Konseyi bütçesi, Belediye bütçesinden karşılanır. Mahalle Meclisi bütçesi de yine aynı bütçeden karşılanır.

MADDE:20

Mahalle meclisleri kurulduktan sonra bu yönergeye aykırı olmamak kaydı ile çalışma yönergesini yapar veya bu yönergeyi kullanır. Yönergeler eşitlik, katılımcılık, hemşerilik, dayanışma ilkelerinin daha geniş ve etkin kullanımını kolaylaştırmak , gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak ” ve, “ekoloji,doğa, kültürel ve tarihsel değerlerin,doğal yaşamın, korunmasına katkı sağlayacak değişiklikler yapılmasına açıktır.

 

MADDE:21

Bu yönergeyi Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.

 

MADDE:22

İşbu yönerge Kent Konseyi Genel Kurulunca 30.09.2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

03.01.2015 tarihli yönergede bulunan  Geçici madde : Bu yönergenin onaylanmasından önce kurulmuş Mahalle Meclisleri veya benzer yapılanmaların “seçim”lerinin bu yönergeye uygun yapıldığı kabul edilir. Seçimler dışında bu yönerge hükümlerine tabidir ve Yönergenin yürürlük tarihinden itibaren altı (6 ay) ay içinde bu yönergeye uygun yapılanmasını tamamlar. Yapılanmasını açıklayan raporu Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na gönderir.Bu Meclisler kendi ilk seçim tarihlerinden itibaren en fazla 2 yıl içinde bu yönergeye uygun olarak seçimlerini yapmak zorundadır.