BODRUM KENT KONSEYİ SPOR MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 1. BÖLÜM

Amaç – Kapsam – Dayanak – Tanımlar

Amaç:

Madde 1. Bodrum Kent Konseyi Spor Meclisinin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirlemektir.

Bodrum İlçesinde, spor alanında çalışma yürüten tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek her türlü spor etkinliklerine ortak bir girişim olarak destek vermek, sporda yaşanan sorunlara yönelik çözümler üretmek, sportif faaliyetler konusunda kolaylaştırıcı ve denetleyici bir rol oynamak ve kentin sürdürülebilir spor politikalarını belirlemek amacıyla Bodrum Kent Konseyi bünyesinde kurulmuş demokratik bir meclistir.

Kapsam:

Madde 2. Bu Yönerge Bodrum Kent Konseyi Spor Meclisi’nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini belirler.

Dayanak:

Madde 3. Bu Yönerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 76. maddesine, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı, 06.06.2009 tarih ve 272580 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliklerine, 31.03.2012 tarih ve 01 sayılı Bodrum Kent Konseyi Yönetmeliğine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4.

 1. Belediye, Bodrum Belediyesini,
 2. Konsey, Bodrum Kent Konseyini,
 3. Meclis, Bodrum Kent Konseyi Spor Meclisini,
 4. Genel Kurul, Spor Meclisi Genel Kurulunu,
 5. Yürütme Kurulu, Spor Meclisi Yürütme Kurulunu,
 6. Başkan, Spor Meclisi Başkanını,
 7. Başkan Yardımcısı, Spor Meclisi Başkan Yardımcısını,
 8. Yazman, Spor Meclisi Sekreterini,
 9. Çalışma Grupları, Spor Meclisi Bünyesi İçinde, çeşitli spor dallarında kapsamlı çalışma yapan ve Konsey Yürütme Kurulunca onaylanan grupları ifade eder.

 

 

 1. BÖLÜM

Oluşum – Görevler – İlkeler – Organlar

 

Oluşum:

Madde 5. Kentte yaşayan ve çeşitli spor dallarıyla ilgilenen bireylerin alt çalışma grupları oluşturarak yaptıkları çalışmalar neticesinde, seçimle belirledikleri spor adamlarından oluşan, halkın seçtiği Demokratik bir Meclistir.

 

Görevler:

Madde 6. Bodrum Kent Konseyi Spor Meclisinin görevleri;

Spor alanında çalışan tüm kurum ve kuruluşlarla, işbirliği içinde kentin spor politikalarını oluşturmaktır.

Buna bağlın olarak;

 1. Bugün için yarımada çapında yok denecek kadar az olan spor alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapmak, yerler belirleyerek üzerine gerekli tesislerin ilgili kurumlar tarafından yapılmasını sağlamak.
 2. Toplumda sportif anlayışı ve çalışmalarını özendirmek ve yaygınlaştırmak, bu amaçla çeşitli dallarda ve çeşitli yaş gruplarında eğitim çalışmaları ve spor yarışmaları düzenlenmesini sağlamak, bunun için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Gerekli durumlarda çalışma grupları vasıtası ile kurslar açmak.
 3. Kentimizde yaşayan her yaşta engellilere; engel durumlarına uygun spor yapabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeleri ve organizasyonların yapılmasını sağlamak, bunun için de Engelliler Meclisi ile çalışmalar yapmak.
 4. Konferanslar, sempozyumlar, paneller. açık oturumlar düzenlemek.
 5. Çalışma grupları bünyelerinde uzman ve danışman kişilerden oluşacak komiteler aracılığı ile kentte mevcut spor kurslarının ve okullarının çalışmalarını düzenlemek, izlenmelerini sağlamak.Bu amaçla Beden Terbiyesi teşkilatı, Milli Eğitim ve yetkili benzeri kuruluşlar ile temas kurarak birlikte çalışmalar yapmak.
 6. Kentimizde gelir amaçlı kurulan spor okullarının kuruluşlarının resmi kurumlar tarafından istenen kurallara uygun olmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, resmi kurumlar ile birlikte çalışarak bu kuralları belirlemek.

g  . Sportif faaliyetlerin öz kaynağa dayalı olarak sürdürülebilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının Kulüpler – Okullar  işbirliği ile yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, teşvik etmek.

 

İlkeler:

Madde 7.

 1. Spor Meclisinin tüm çalışmalarında şeffaflık esastır. Yapılacak tüm çalışmalar üyelere duyurulur, katılımları sağlanır ve düşünceleri alınır. Bilgi paylaşımlarını tarafsız ve eşit olarak yapar.
 2. Spor Meclisi siyasi bir oluşum değildir. Hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki içine giremez. Ancak siyasi parti üyeleri, spor meclisi üyesi olabilir.
 3. Spor Meclisinin çalışmalarında gönüllülük esastır. Kar amacı kapsayan hiçbir çalışma içine giremez.
 4. Genel Kurul toplantıları kamuya ve basına açıktır.
 5. Mecliste alınan kararlar ve bu amaçla verilecek yetkiler özel amaçlar için kullanılamaz.
 6. Çalışmalar yeni katılımlara açıktır.
 7. Mecliste yapılan tartışmalar, gündem dışına taşırılamaz.

h.Meclis; üyelerinin ortak kararları ve yönetmeliğindeki esaslar dairesinde hareket eder.

Organlar:

Madde 8.

 1. Genel Kurul
 2. Spor Meclisi
 3. Yürütme Kurulu
 4. Çalışma Grupları
 5. Danışma Kurulu
 6. İzleme Komiteleri

 

 1. GENEL KURUL
 2. Spor Meclisi’nin en yetkili organı olup yılda en az bir kere Mart ayında toplanır. Gerektiğinde Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
 3. Genel Kurul; üyelerinin 1/3 ünün teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.
 4. Genel Kurul’a Spor Meclisi başkanı, başkanlık eder. Başkanın talebi üzerine Genel kurul üyeleri arasında yapılan oylamada en fazla oyu alan üye, Divan Kurulu Başkanı ve iki yazman Divan Kurulunu oluşturur.
 5. Genel Kurul Üye Tam Sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul 15 gün içinde yeniden ve bu kez salt çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıda kararlar; katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
 6. Genel Kurulda her üye eşit olup bir oy hakkına sahiptir.
 7. Genel Kurul toplantıları; Yürütme kurulu tarafından, toplantı gündemi de eklenerek, Basın, Posta, E-posta ve faks kanalı ile en az 15 gün önceden üyelere duyurulur.
 8. Genel Kurul toplantısında, gündemde olmayan konular; Divan Başkanlığına verilecek yazılı önerge ile oylanarak, oy çokluğu ile gündeme ilave edilebilir.
 9. Genel Kurul Toplantılarına gerekçesiz üç kez üst üste katılmayan üye, üyelikten çıkarılır.
 10. Genel kurul toplantılarında; bir siyasi partinin, bir çıkar grubunun, siyasi, sosyal ve ekonomik propagandaları yapılamaz.
 11. Meclis üyeleri Spor Meclisi adını kullanarak, ticaret yapamaz. Bireysel, Kurumsal ve siyasal çıkar gözetemez, bunlara yönelik çalışmalar yapamaz. Tespiti halinde üyeliği düşer.
 12. Genel Kurulun en önemli görevi Spor Meclisini seçmektir. Çalışma Grupları üyeleri, kendi temsilcilerinin seçimini yaparlar. Genel Kurulda, Spor Meclisinin üye seçimi kapalı oyla ve açık sayımla yapılır.
 13. Genel Kurula katılabilmek için toplantı tarihinden en az 30 gün önceden üye olma şartı aranır.

 

 1. SPOR MECLİSİ
 2. a. Spor Meclisi mevcut tüm spor dallarında oluşturulmuş olan çalışma gruplarının temsilcilerinden oluşur. Genel Kurulda çalışma grupları üyelerinin oyları ile seçilirler.
 3. Yılda en az dört kez toplanır. Gerekli hallerde bu sayı Spor Meclisi kararıyla arttırılır. Yürütme Kurulu ihtiyaç gördüğünde, Spor Meclisini toplantıya çağırır.
 4. Spor Meclisi, Yürütme Kurulunun seçildiği organdır. Bu sebeple Yürütme Kurulu üyeleri, Spor Meclisinin tabii üyeleri olup tüm   toplantılarına katılırlar.
 5. Yürütme Kurulunun alacağı tüm kararlar; kentin spor politikaları ve bir yeniden yapılanma çalışması olacağı için, bu kararlar, Spor Meclisini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple Yürütme Kurulu alacağı kararları gerekli gördüğü durumlarda spor Meclisinde masaya yatırarak paylaşır ve daha sağlam bir zemine oturtulmasını sağlar.
 6. Spor Meclisi, Genel Kurulun seçtiği en yetkili organdır. Genel Kurulun Prensipleri burada da geçerlidir. Burada da üyeler siyaset yapamaz, kişisel amaçlarına alet edemez, ticari çalışmalar yapamazlar.
 7. Spor Meclisi kararlarını oy çokluğu ile alır.
 8. Spor Meclisi üyeleri, Çalışma gruplarının seçtikleri temsilcileri oldukları için Çalışma Gruplarının bundan sonraki çalışmalarını organize etmek ve onların çalışmalarına da katılarak bu çalışmaların sürdürülmesini sağlamakla da yükümlüdürler.
 9. Spor Meclisi toplantılarına mazeret bildirmeksizin 3 kez arka arkaya katılmayan temsilci üyelikten çıkarılır.

 

 1. YÜRÜTME KURULU
 2. Yürütme Kurulu, Spor Meclisi tarafından 2 yılda bir seçilir. Bu kurula Spor Meclisinin her üyesi aday olabilir.
 3. Yürütme Kurulu 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yürütme Kurulu’na seçilen üyeler kendi aralarında görev taksimi yaparak, Başkan, iki Başkan yardımcısı ve bir Yazman seçerler.
 4. Yürütme Kurulu 15 günde bir üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İhtiyaç görüldüğü hallerde Başkan bu toplantılara ilave toplantılar isteyebilir. Yürütme Kurulu toplantılarında kararlar salt çoğunlukla alınır. eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.
 5. Yürütme Kurulu toplantılarına üst üste 3 kez katılmayan, Yada özür bildirerek 5 kez katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. Yerine sıralamadaki ilk yedek üye çağrılır.
 6. Yürütme Kurulu Üyelerinden biri herhangi bir nedenle ayrıldığında, yerine sıralamadaki ilk yedek üye çağrılır.

Yürütme Kurulunun Görevleri:

 1. Spor Meclisi Genel Kurul toplantılarının gündemini belirlemek, toplantıların gün, saat ve yerlerini belirleyerek çok yüksek bir katılımla, toplantının yapılmasını sağlamak.
 2. Genel Kurul Toplantılarında ve Spor Meclisi toplantılarında alınan kararların gerçekleşmesini sağlamak.
 3. Spor Meclisi ile Kent Konseyi arasındaki koordinasyonu sağlamak.
 4. Kentin Sporda yeniden yapılandırılmasını sağlamak ve spor politikalarını oluşturmak adına 6 aylık, yıllık, 5 yıllık planlar hazırlamak.
 5. Spor Meclisi toplantılarına katılarak, bu kurulun, dolayısı ile çalışma gruplarının düşüncelerini ve önerilerini almak.
 6. Sporun ilkokul öncesinden başlayıp, sonsuza kadar giden bir süreç olması ve her kesimi ilgilendirmesi sebebiyle, Çocuk, Gençlik, Kadın , Engelli ve diğer meclislerin Yürütme Kurulları ile ortak çalışmalar yapmak.
 7. Sporla ilgili her kesim ile ilişkiler kurarak, alınan karar ve yürütülecek politikaları halkla ve yönetimlerle paylaşmak, onlara anlatmak.
 8. Bodrum genelinde, ülke çapında ve uluslararası alanda spor organizasyonları düzenlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda çalışmalar yapan diğer kuruluşlara destek olmak,bu suretle halkın spora ilgisinin artmasını sağlamak.
 9. Alınan kararları Kent Konseyine aktararak, gerçekleşmesi açısından adımların atılmasını talep etmek.

 

 1. ÇALIŞMA GRUPLARI
 2. Spor Meclisi Genel Kurulunu oluşturur. Gerek Spor Meclisi üyeleri ve gerekse Yürütme Kurulunun tüm üyeleri, ilgilendikleri spor dallarında Çalışma Grubu üyesidirler.
 3. Kentte yapılmakta olan spor branşları ile ilgilenenlerin oluşturdukları gruplardır. Her Çalışma Grubunda en az 5 üye vardır.
 4. Çalışma gruplarında ilgili spor dalının sorunları tartışılır. Eksikler ve yanlışlar masaya yatırılarak, doğru yolun belirlenmesine çalışılır. Hazırlanan bu raporlar Spor Meclisinin en önemli çalışma konularını oluşturur.
 5. Çalışma grupları en az 5 kişiden oluşmasına karşı ucu açık gruplardır. herhangi bir spor dalı ile ilgilenen herkes bu çalışma grubuna katılabilir. Sınırlama yoktur.
 6. Halen mevcut olmayan bir dalda 5 kişi şartı saklı kalmak kaydıyla yeni çalışma grupları oluşturulabilir.Yeni bir çalışma grubu, Yürütme Kurulunun onayı ile kurulur. Yürütme Kurulu, Çalışma Grubunun oluşumunu onayladıktan sonra, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunar. Kent Konseyi yürütme kurulunun onayını müteakip seçimlerini yaparak Spor Meclisinde Temsil edilirler. Bu Gruplar, çalışmalarıyla bir rapor hazırlamak durumundadırlar.
 7. Çalışma grupları, seçtikleri temsilcilerin de katılımıyla çalışmalarına devam etmek durumundadır. Gruplar ne zaman ve nerede çalışacaklarını kendileri belirler.
 8. Çalışma gruplarında Genel Kurulda belirlenen esaslar çerçevesinde çalışılır. Şahsi menfaatler söz konusu olamaz, siyaset, ticari çalışmalar yapılamaz.
 9. Çalışma gruplarında çalışacak kişilerin bu sporla ilişkilerini belgelemeleri gerekmektedir.

Dalla ilgili Sporcu Lisansı olanlar,

Spor yaptığı Kulüpten geçmişte spor yaptığına dair yazı alanlar

Antrenör ise Antrenör Lisansı ibraz edenler

Milli Sporcular,

Milli Takımlarda görev yapmış yöneticiler,

Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Akademisi Mezunları.

Bu belgeleri Yürütme Kuruluna vererek Spor Çalışma grubu üyesi olabilir.

 1. DANIŞMA KURULU

Kent Konseyi Spor Meclisi çeşitli dallarda uzman ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulları kurabilir.

 1. İZLEME KOMİTELERİ

Kent Konseyi Spor Meclisi kentte mevcut spor kulüpleri ve spor okullarının belirlenen prensip ve spor politikalarına uyup uymadıklarını gözlemlemek amacıyla, konu ile ilgili uzman kişilerden oluşan İzleme Komiteleri kurabilir, ve bu kurullar vasıtası ile kulüp ve spor okullarının kurallara uygunluğunu takip eder.

 1. BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

Madde 9:  Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 1. Spor Meclisi üyesi olan herkes yazılı olarak bildirerek istifa edebilir.
 2. Hiçbir Spor Meclisi üyesi, Spor Meclisi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranamaz. Bu Meclisin çalışmalarını baltalayacak davranışlarda bulunamaz. Bu durumların tespiti halinde üyelikten çıkarılırlar. Bu takdirde önce savunmalarına başvurulur, daha sonra Yürütme Kurulunun salt çoğunluğu ile veya Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu hüküm Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 10: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yürütme Kurulunun 2/3 çoğunluğu veya Genel Kurul Üyelerinin 1/3 in teklifi ile olağanüstü toplantı düzenlenebilir.

Madde 11. Yürürlük ve Yürütme

 1. Yürürlük: Bu Yönerge Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
 2. Yürütme: Bu Yönerge Bodrum Kent Konseyi Spor Meclisi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Yönerge Hükümlerinde değişiklikler, Yürütme Kurulu veya Genel Kurulun teklifi ve Kent Konseyi Genel Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 12: Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kent Konseyi Yönergesi hükümleri geçerlidir.