Bodrum Kent Konseyi Çalışma Yönergesi
1.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK
AMAÇ
Madde 1: Bu yönergenin amacı, Bodrum Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
 
KAPSAM
Madde 2: Bu yönerge, Bodrum Kent Konseyi kuruluşunun, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.
 
DAYANAK
Madde 3:
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
2. BÖLÜM
BODRUM KENT KONSEYİ
TANIMI, AMACI, ÇALIŞMA İLKELERİ VE ORGANLARI
TANIMI
Madde 4:
Bodrum Kent Konseyi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde, halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve halkın kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendirmeyi hedefleyen yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen bir oluşumdur.
Bodrum Kent Konseyi Bodrum İlçe Belediyesi sınırlarını içerisinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile kişileri kapsar
AMACI
Madde 5:
a)Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b)Bodrum’un doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak
c)Kentimizin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkân tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
ç) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
d) Kent halkı ile birlikte kentin öncelikli sorunları doğrultusunda eylem planları hazırlamak, uygulamak ve geliştirmek,
e) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
f) Kent konseyi genel kurulunda alınan kararların değerlendirilmek üzere belediye meclisine ve diğer ilgili mercilere gönderilmesini sağlamak ve  kentin öncelikli sorunları doğrultusunda çalışmalar yapmak
g)Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak.
h)Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.
 
ÇALIŞMA İLKELERİ
Madde 6:
Kent Konseyi, aşağıdaki ilkeler temelinde çalışmalarını sürdürür:
a)Kentine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ilkelerinin bütünlüğünde, kentimizin yaşanabilir bir geleceğe taşınmasına katkıda bulunmak,
b)Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imzaladığı ve onayladığı Birleşmiş Milletler Zirveleri ile diğer uluslararası sözleşmelerde kent ve kent yaşamına yönelik temel ilkeleri hayata geçirmek,
c)Kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön planda tutmak,
ç) Bodrum Kent Konseyi olarak, uluslararası gelişmeleri ve ülke koşullarını gözeterek, tarafsız bir yaklaşımla görüş ve önerilerini oluşturmak,
d)Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak,
e)Bodrum’da kentle ilgili araştırma, çalışma ve yatırım yapan kamu, sivil toplum ve özel sektörün çalışmalarına Bodrum perspektifinden yaklaşmalarına katkı sağlamak,
f)Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemektir.
 
OLUŞUMU
Madde 7:
Bodrum Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.
a)Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,
b)Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c)Sayısı 10’u geçmemek üzere Kaymakamlık tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde Belediye Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
d)İlçe teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
e)Üniversitelerin ilçedeki enstitü, fakülte ve meslek yüksek okullarından birer temsilci,
f)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
 
g)Kent Konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının aşağıda belirtilen şekilde birer temsilcisi
    1.Meclisler, başkanları veya meclislerin kendi içlerinde görevlendirecekleri bir üye, çalışma grupları da belirleyecekleri bir üye ile temsil edilir. Bu organlar temsilcilerinin belirlendiği toplantı kararını sekreteryaya yazılı olarak verirler.
Genel Kurulda temsil edilebilmesi için Meclis ve çalışma gruplarının Kent Konseyi Yönergeleri doğrultusunda kuruluş şartlarını yerine getirmiş olması ve aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor olması gerekir.
   2.Bu organlar kendi yönergelerinde belirledikleri şekilde periyodik toplantılarını yapmıyor, hiçbir faaliyet göstermiyor ve raporlamalarını yapmıyor ise temsil edilemezler.
3. Bu maddede belirtilen Çalışma Grupları Yürütme Kurulu bünyesinde kurulan, yürütme kurulu koordinasyonunda çalışan gruplardır.  Meclis bünyesinde kurulan çalışma grupları- komisyonlar veya meclisleri oluşturan çalışma grupları  (çalışma birimleri) Genel kurullara temsilci gönderemez.
ORGANLARI
Madde 8:
Bodrum Kent Konseyi’nin organları şunlardır:
a)Genel Kurul
b)Yürütme Kurulu
c)Meclisler ve Çalışma Grupları
d)Kent Konseyi Başkanı
GENEL KURUL
Madde 9:
a)Genel Kurul Bodrum Kent Konseyi’nin en yetkili organıdır. 7. maddede belirtilen üyelerden oluşur.
7.Maddenin d-e-f-g bentlerinde belirtilen kurum ve kuruluşların başkanları, yetkili kişi veya organları tarafından belirtilen kişilerin temsil yetkisi vardır. Başkanların ve temsilcilerin yetki belgelerini toplantı öncesinde yazılı olarak beyan etmeleri gerekir.
Kurum ve kuruluşların gönderdiği başkan veya temsilci veya temsilcilerin ismi hazirun cetvelinde yer alır ve bir değişiklik bildirilmediği sürece her Genel Kurulda yeniden bildirim gerekmez.
b)Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, meclisler ve çalışma gruplarının önerilerini de değerlendirerek oluşturduğu gündemi görüşüp değerlendirir. Onaylanan ve belediye meclisinde görüşülüp belediye meclis kararına dönüştürülmesi istenen kararlar Belediye Meclisine, diğer makamları ilgilendiren kararlar da ilgili makama bildirilir.
 
c)Bodrum Kent Konseyi Yönergesi hakkında yapılacak değişiklikleri görüşür ve karara bağlar,
ç) Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak  ve gerekli kararları almak amacıyla yürütme kuruluna yetki verir.
d)Her yıl ocak ve eylül aylarında olmak üzere en az iki kez Genel kurul toplantısı yapılır. İlk toplantılarda salt çoğunluk aranır.
Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimli genel kurul 7-14 gün içinde,  olağan ve olağanüstü genel kurullar en fazla 7 gün içerisinde salt çoğunluk aranmaksızın tekrar toplanarak yapılır. Yürütme Kurulu asil üye sayısının (13) iki mislinden bir fazlasının hazır bulunması yeterlidir. Genel kurullara çağrı toplantı tarihleri, yer ve zamanları belirtilerek seçimli genel kurullarda en az 15 gün önce, periyodik ve olağanüstü genel kurullarda üç gün önceden elektronik posta veya yazılı davetiye ile yapılır.
e)Genel kurula, Kent Konseyi Başkanı, olmaması durumunda ise yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder.
f) Genel Kurul, Kent Konseyi Başkanı tarafından veya Yürütme Kurulu kararı ile veya en az 30 genel kurul üyesinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir.
 
YÜRÜTME KURULU
Madde 10:
a)Konsey Yürütme Kurulu seçimle gelen 13 asil üye, Kent Konseyi Başkanı ve Kadın, Gençlik Meclislerinin Temsilcileri olmak üzere 16 üye ile kurulacak olan meclislerin Kent konseyi genel  kurulunca kabul edilmiş temsilcilerinden oluşur. Genel Kurul’da ayrıca 13 yedek üye seçilir.
Kent Konseyi tarafından onaylanan diğer meclislerin ve mahalle meclislerinin temsilcileri seçildiklerini izleyen ilk Genel Kurulda oylanarak yürütme kurulu üyesi olabilirler. Kapanan meclislerin veya meclislerce değiştirilen temsilcilerin yürütme kurulu üyeliği düşer.
b)Yürütme Kurulunun periyodik olağan toplantılarına üst üste üç defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği düşer. Ayrıca yıllık toplam olağan toplantı sayısının üçte birden fazlasına katılmayan (1 yılda 5 toplantı) üyenin de üyeliği düşer. Bir yıllık periyodlar seçim tarihine göre belirlenir. Ancak ilk Yürütme Kurulu için bu kararın yürürlüğe girdiği tarih başlangıç noktasıdır.
Bodrum dışında yaşamak veya ciddi sağlık nedenleri ile bir üye Yürütme Kurulunun onayı ile 5 ayı geçmemek üzere katılmayabilir.
Üyenin toplantılara katılmış sayılması için toplantı süresinin en az 2/3 ünü toplantı salonunda geçirmesi gerekir.
Üyeliği düşen kişinin yerine Yürütme Kurulu yedek listesinden Genel Kurulda alınan oy sırasıyla yeni üye kabul edilir. Meclis temsilcisinin üyeliği düştüğü taktirde Meclis Yürütme Kurulu yeni üye seçer. Yeni seçilen Meclis Temsilcisinin   Yürütme Kurulu üyeliği ilk Genel Kurulda oylanır.
 
YÜRÜTME KURULU SEÇİMİ
Madde 10 A:
 
10 A.1) Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 13 asil ve 13 yedek üyesi, Genel Kurul tarafından,  Genel Kurul’un karar vereceği oy verme sistemi ile seçilir.
10 A.2) Kent Konseyi Genel Kurul üyesi olan herkes, Yürütme Kurulu üyeliğine seçilebilir
 
10 A.3) Genel Kurul’un Yürütme Kurulu seçiminin gizli oy ile yapılmasına karar vermesi durumunda, üyeler oy pusulasına en fazla 13 isim yazabilirler 13 adaydan fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir
10 A.4) Seçim sonucunda en fazla oyu olan kişiden itibaren yapılan sıralamayla 13 kişi Yürütme Kurulu üyeliğine izleyen 13 kişi de yedek üyeliğe seçilir. Eşit oy alanlar arasında anlaşma olmadığı taktirde sıralama  kura ile belirlenir.
YÜRÜTME KURULU TOPLANTI USULÜ
Madde 10 B:
10 B. 1) Toplantı Gündemi Konsey Başkanı ve Genel Sekreter tarafından oluşturulur. Toplantı tarihinden bir hafta önce toplantı, Yürütme Kurulu üyelerine uygun görülen iletişim şekli (e-posta ,mesaj vb.) ile, WEB sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulur. Duyurudan sonra üyeler ve katılımcılar varsa gündem önerileri ve konuşma taleplerini Genel Sekreterliğe yazılı olarak bildirir. Genel Sekreter gündemi kesinleştirir ve toplantı tarihinden bir gün önce gündemi ve varsa ilgili bilgilendirme eklerini üyelere duyurur. Gündemler kentlileri bilgilendirmek amacı ile  WEB sitesinde yayınlanır ve Kent Konseyi bürosunda asılır..
10 B. 2)Toplantılar kamuoyuna açık olarak yapılır. Gerekli görüldüğünde Yürütme Kurulu kararı ile kapalı hale getirilir.
10 B. 3)Toplantıdan sonra Karar Tutanağı ve Basın Bülteni hazırlanır.Yürütme Kurulu Üyelerinin toplantıda ifade ettiği görüş ve tartışmaları Kent Konseyi’ni bağlamaz.Basın ve kamuoyu, Basın Bültenlerini veya WEB sitesinde belirtilen kararları Kent Konseyi’nin resmi görüşü olarak kabul edebilir.
10 B.4)Toplantı esnasında hazırlanan taslak tutanak katılan Yürütme Kurulu Üyelerine imzalatılır. Standart hale getirilen toplantı tutanağı, toplantıyı takip eden iki iş günü içinde hazırlanır, mail yoluyla üyelere duyurulur. Üyelerin de aynı gün akşamına kadar varsa düzeltme ve değişiklik önerilerini bildirerek mail yoluyla tutanağı onaylarlar.
10 B.5)Yürütme Kurulu kararları yürütme kurulu  üye tam sayısının  salt çoğunluğu ile alınır.
 
10 B. 6) Toplantılara gündeme göre; politik, akademik vb. uzmanlar çağrılabilir.
 
 
MECLİSLER VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 11:
 
a) Genel Kurul ve Yürütme Kurulu, Meclisler veya doğrudan kentlilerin talebi üzerine gerek görülen alanlarda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir.
 Meclislerin (Kadın,  Gençlik, Engelli, Sanat , Spor  gibi) ve çalışma gruplarının, genel çalışma ilkeleri ve koşulları (genel yönergeleri ) Genel Kurulda onaylanır. Meclisler ve çalışma grupları  bu yönergelere  aykırı olmayacak şekilde kendi çalışma usul ve esaslarını hazırlayarak uygunluğunu Yürütme Kurulu’nun onayına sunar .
 Ayrıca yine Kent Konseyi tarafından hazırlanan Mahalle Meclisleri yönergesine uygun olarak Mahalle Meclisleri kurulur.
 
b)Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
 
c)Çalışma Grupları en az 5 kişiden oluşur. İçlerinde konu ile ilgili uzmanın da bulunması tercih edilir. Grup amaçlarını ve eylem planını hazırlayarak yürütme kuruluna sunar. Yürütme Kurulu’nun onayı ile aktifleşir.
 
ç) Başkan ve organlarının seçimlerini süresinde yapmayan, yönergelerinde yazdığı şekilde olağan genel kurulunu gerçekleştirmeyen, yönergelerindeki toplantı ve çalışma koşullarını yerine getirmeyen meclisler, kendilerinin veya yürütme Kurulunun önerisi ile genel kurulun onayına sunularak kapanır. Kuruluş bildirgelerindeki koşulları yerine getirmeyen, periyodik toplantılarını yapmayan, hiçbir etkinlik gerçekleştirmeyen çalışma grupları da Yürütme Kurulu tarafından kendi görüşleri alınarak kapatılabilir.
 
d)Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler Kent Konseyi Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Kent Konseyi görüşleri olarak   Belediyeye ve ilgili mercilere gönderilir.
KENT KONSEYİ BAŞKANI
Madde 12:
a)Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. Kent Konseyi Başkanı’nın görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b)Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
c)Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Kent Konseyi’nin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
ç) Kent Konseyi Başkanı’nın izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi vekâlet eder.
d) Kent Konseyi Başkanının istifası, vefatı, uzun süreli hastalığı gibi nedenlerle görevinden ayrıldığı durumlarda ilk olağan seçime 9 aydan az bir süre kalmış ise yürütme kurulu kendi içinden birini ilk seçimli Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçer. Bu süre 9 aydan fazla ise Yürütme Kurulu iki ay içerisinde seçim için Genel Kurul düzenler. Bu iki aylık sürede en yaşlı üye başkanlık yapar.
e)Genel Kurul üyelerince verilen önergeler, Kent Konseyi Başkanınca oylatılır veya ilgili organlara havale edilir.
f)Kent Konseyi Başkanı’nın görev, yetki ve sorumlulukları :
1-Kent Konseyi Başkanı, özel ve tüzel kişilere karşı Bodrum Kent Konseyini temsil eder.
2-Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
3-İlgili yasalar, yönetmelik ve Bodrum Kent Konseyi Yönergesinden kaynaklanan görev ve yetkileri kullanır.
4- Çalışma gruplarının ve meclislerin faaliyetlerini yönlendirir
5- Diğer Kent Konseyleri ile koordinasyon ve işbirliği yürütür
 
 
 
TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ
Madde 13:
a) Kent Konseyi yürütme kurulu ve Meclislerin Yürütme kurulları, üyelerince belirlenen yer ve zamanlarda, salt çoğunluk ile olağan olarak toplanır.Yürütme Kurulu Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde Başkan’ın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
b) Salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 7 gün içinde gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Çalışma Gruplarında karar için katılanların salt çoğunluğu yeterli olur.
 
GÖRÜŞLERİN İLANI
Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Bodrum Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna ve ilgili makamlara duyurulur.
 
GENEL SEKRETER
Madde 15
a)Kent Konseyi Genel Sekreteri, Belediye Başkanı’nın önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir.
b)Kent Konseyi genel sekreteri, Bodrum Kent Konseyi Yönergesinin 6. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c)Kent Konseyince alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve Yürütme Kurulu’nu bilgilendirir.
ç) Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan toplantı gündemini, 3 gün önceden konsey üyelerine uygun araçlarla bildirir.
d)Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanı’na ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. 
 
SEKRETERYA HİZMETLERİ
Madde 16:
a)Kent Konseyi’nin sekretarya hizmetleri, ilgili belediye tarafından önerilecek ve Yürütme Kurulu tarafından kabul edilecek görevliler tarafından yerine getirilir.
b)Sekretarya hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
 
KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI
Madde 17:
a)Bodrum Belediyesi, bütçesinde Bodrum Kent Konseyi’ne, ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, var olan projelere iştirakçi olabilir.
 
YÜRÜRLÜK
Madde 18:
Bu yönerge hükümleri, Bodrum Kent Konseyi Genel Kurulu’nun 02.11.2017 tarihli toplantısı ile yürürlüğe girmiştir.
 
YÜRÜTME
Madde 19: Bu yönergenin hükümlerini, Konsey Yürütme Kurulu uygular.